ნარჩენები   კანონმდებლობა   დადგენილება
 
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №326 2020 წლის 25 მაისი - ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების მართვის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე
 
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №324 2020 წლის 25 მაისი - ბატარეებისა და აკუმულატორების ნარჩენების მართვის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ
 
pdf.png საქართველოს მთავრობის დადგენილება №327 2020 წლის 25 მაისი - ნარჩენი ზეთების მართვის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №325 2020 წლის 25 მაისი  - საბურავების ნარჩენების მართვის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე
 
pdf.png საქართველოს მთავრობის დადგენილება N320 2017 წლის 3 ივლისი ქ.თბილისი ,,საქართველოს ტერიტორიაზე იმპორტისათვის, საქართველოს ტერიტორიიდან ექსპორტისათვის და საქართველოს ტერიტორიაზე ტრანზიტისათვის დაშვებული ნარჩენების ნუსხის დამტკიცების შესახებ" საქართელოს მთავრობის 2016 წლის 9 ივნისის N259 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N225 2017 წლის 4 მაისი ქ.თბილისი ,,მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვებისა და დამუშავების წესის შესახებ" ტექნიკური რეგლამენტის თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 1 აპრილის N159 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
pdf.png
საქართველოს მთვრობის დადგენილება N124 2017 წლის 10 მარტი ტექნიკური რეგლამენტის - რადიოაქტიური ნარჩენების სამარხის უსაფრთხოების შეფასებისადმი ძირითადი მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ
pdf.png
საქართველოს მთვრობის დადგენილება N123 2017 წლის 10 მარტი ტექნიკური რეგლამენტის - რადიოაქტიური ნარჩენების საცავის უსაფრთხოების შეფასებისადმი ძირითადი მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №446 ნარჩენების მართვის კოდექსით გათვალისწინებულ ზოგიერთ ვალდებულებათა რეგულირების წესის დამტკიცების შესახებ 
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №368 2016 წლის 28 ივლისი - „ნარჩენების შეგროვების, ტრანსპორტირების, წინასწარი დამუშავებისა და დროებითი შენახვის, რეგისტრაციის წესისა და პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 29 მარტის №144 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №366 2016 წლის 28 ივლისი - „სახიფათო ნარჩენების შეგროვებისა და დამუშავების სპეციალური მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 29 მარტის №145 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №365 2016 წლის 28 ივლისი - ნარჩენების აღრიცხვის წარმოების, ანგარიშგების განხორციელების ფორმისა და შინაარსის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 11 აგვისტოს №422 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №364 2016 წლის 28 ივლისი „ტექნიკური რეგლამენტის - „ნარჩენების ტრანსპორტირების წესის“ დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 29 მარტის №143 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №259  საქართველოს ტერიტორიაზე იმპორტისათვის, საქართველოს ტერიტორიიდან ექსპორტისათვის და საქართველოს ტერიტორიაზე ტრანზიტისათვის დაშვებული ნარჩენების ნუსხის დამტკიცების შესახებ
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №426 2015 წლის 17 აგვისტო ,,სახეობებისა და მახასიათებლების მიხედვით ნარჩენების ნუსხის განსაზღვრისა და კლასიფიკაციის შესახებ"
pdf.png დანართი - საქართველოს მთავრობის დადგენილება №426 
pdf.png საქართველოს მთავრობის დადგენილება №422 2015 წლის 11 აგვისტო ,,ნარჩენების აღრიცხვის წარმოების, ანგარიშგების განხორციელების ფორმისა და შინაარსის შესახებ"
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №143 2016 წლის 29 მარტი ქ. თბილისი ტექნიკური რეგლამენტის „ნარჩენების ტრანსპორტირების წესის“ დამტკიცების თაობაზე
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №159 2016 წლის 1 აპრილი ქ. თბილისი ,,მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვებისა და დამუშავების წესის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №160 2016 წლის 1 აპრილი ქ. თბილისი ნარჩენების მართვის 2016-2030 წლების ეროვნული სტრატეგიისა და 2016-2020 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №144 2016 წლის 29 მარტი ქ. თბილისი ნარჩენების შეგროვების, ტრანსპორტირების, წინასწარი დამუშავებისა და დროებითი შენახვის რეგისტრაციის წესისა და პირობების შესახებ
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №145 2016 წლის 29 მარტი ქ. თბილისი სახიფათო ნარჩენების შეგროვებისა და დამუშავების სპეციალური მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე
pdf.png
ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №22 - ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაგვა-დასუფთავების, ნარჩენების მართვის, ოპერატორის შერჩევისა და თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ნარჩენების განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №35 - ტექნიკური რეგლამენტის „სურსათში/ცხოველთა საკვებში და გარემოს ობიექტებში პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების ნარჩენების კონტროლისათვის ნიმუშების აღების წესების“ დამტკიცების თაობაზე
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №64 - ტექნიკური რეგლამენტი - სამკურნალო-პროფილაქტიკური დაწესებულებების ნარჩენების შეგროვების, შენახვისა და გაუვნებლების სანიტარული წესების დამტკიცების შესახებ
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №362 - შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის“ სახსრებით საქონლისა და მომსახურების შესყიდვების სპეციალური წესის დამტკიცების შესახებ
pdf.png
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №416 - ტექნიკური რეგლამენტის - „მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების ნაგავსაყრელების მოწყობისა და ექსპლუატაციის წესები და ნორმები“ დამტკიცების თაობაზე
pdf.png
საქართველოს პარლამენტის დადგენილება N2477-IIს - „საქართველოსა და ნატოს მხარდაჭერის ორგანიზაციას (NSPO) შორის სკრის საცავის ფეთქებადი ნარჩენებისაგან გასუფთავებისა და EOD შესაძლებლობების განვითარების შესახებ“ საიმპლემენტაციო შეთანხმების რატიფიცირების თაობაზე
pdf.png
 

საქართველოს პარლამენტის დადგენილება N2035-IIს - „საქართველოსა და გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკს (KfW) (მაინი ფრანკფურტი) შორის სასესხო ხელშეკრულების (ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვა)“ რატიფიცირების თაობაზე
pdf.png
საქართველოს პარლამენტის დადგენილება №368–IIს - „ჩვეულებრივი იარაღის მეტისმეტი დაზიანების მიმყენებელ ან განურჩეველი მოქმედების სახეობათა გამოყენების აკრძალვის ან შეზღუდვის შესახებ“ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 1980 წლის 10 ოქტომბრის კონვენციის V ოქმთან „ომის ფეთქებადი ნარჩენების შესახებ“ შეერთების თაობაზე
word.png
საქართველოს პარლამენტის დადგენილება №208–IIს - „ნარჩენების გადაყრით ზღვის დაბინძურებისა და სხვა საკითხების შესახებ“ კონვენციის ოქმთან შეერთების თაობაზე
ოქტომბერი 2021
ორშ.სამშ.ოთხშ.ხუთშ.პარ.შაბ.კვ.
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
გამოკითხვა თქვენი აზრით, აღმოფხვრის თუ არა დანაგვიანების პრობლემებს დაწესებული სანქციები?