დოკუმენტი დასახელება ეროვნული პასუხისმგებელი პირი ვებ.გვერდი სამდივნოების ვებ-გვერდები, სადაც განთავსებულია ხელშეკრულებების მხარე სახელმწიფოების ეროვნული ანგარიშები დამატებით
კონვენცია შავი ზღვის დაბინძურებისაგან დაცვის კონვენცია გიზო ჭელიძე
ჰიდრომელიორაციისა და მიწის მართვის დეპარტამენტი ხელმძღვანელი/ კომისიის წევრი
www.blacksea-commision.org ეროვნულ ანგარიშებს სამდივნო ეტაპობრივად განათავსებს ვებ-გვერდზე
ოქმი შავი ზღვის დაბინძურებისაგან დაცვის კონვენციის ოქმი შავი ზღვის ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების შენარჩუნების შესახებ ნინო ცხადაძე
 წყლის რესურსების მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი /კომისიის წევრი) - ინტეგრირებული მართვის დეპარტამენტის წყლის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი /კომისიის წევრი
www.blacksea-commission.org
ოქმი ხმელეთზე განლაგებული წყაროებისა და საქმიანობებით გამოწვეული შავი ზღვის გარემოს დაბინძურებისაგან დაცვის ოქმი ნინო ცხადაძე
 
წყლის რესურსების მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი /კომისიის წევრი) - ინტეგრირებული მართვის დეპარტამენტის წყლის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი /კომისიის წევრი
www.blacksea-commission.org
ოქმი დამპინგით გამოწვეული შავი ზღვის გარემოს დაბინძურებისაგან დაცვის ოქმი ნინო ცხადაძე
 
წყლის რესურსების მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი /კომისიის წევრი) - ინტეგრირებული მართვის დეპარტამენტის წყლის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი /კომისიის წევრი
www.blacksea-commission.org
ოქმი ოქმი ავარიულ შემთხვევებში შავი ზღვის გარემოს ნავთობითა და სხვა სახიფათო ნივთიერებებით დაბინძურების თავიდან აცილების მიზნით თანამშრომლობის შესახებ ნინო ცხადაძე
 
წყლის რესურსების მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი /კომისიის წევრი) - ინტეგრირებული მართვის დეპარტამენტის წყლის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი /კომისიის წევრი
www.blacksea-commission.org
ოქმი ზღვის ფსკერის საერთაშორისო ორგანოს პრივილეგიებისა და იმუნიტეტების შესახებ    
კონვენცია კონვენცია ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესახებ ნონა ხელაია  
ბიომრავალფეროვნებისა და სატყეო დეპარტამენტის  ბიომრავალფეროვნების სამმართველოს ხელმძღვანელი
www.cbd.int Second Regular National Report
Third National Report
ოქმი ბიოლოგიური მრავალფეროვნების კონვენციის ბიოუსაფრთხოების კარტახენას ოქმი  ნონა ხელაია  
ბიომრავალფეროვნებისა და სატყეო დეპარტამენტის  ბიომრავალფეროვნების სამმართველოს ხელმძღვანელი
About the protocol National Reports
კონვენცია გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენცია გრიგოლ ლაზრიევი
ინტეგრირებული მართვის დეპარტამენტის  კლიმატის ცვლილების მეორადი  სტრუქტურული 
ერთეულის ხელმძღვანელი
Climate Change Submitted National Communications​
Submitted biennial update reports
ოქმი გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის კიოტოს ოქმი გრიგოლ ლაზრიევი
ინტეგრირებული მართვის დეპარტამენტის  კლიმატის ცვლილების მეორადი  სტრუქტურული 
ერთეულის ხელმძღვანელი
Kyoto Protocol
კონვენცია კონვენცია ოზონის შრის დაცვის შესახებ ნოე მეგრელიშვილი 
გარემოსა და კლიმატის ცვლილების დეპარტამენტის  ატმოსფერული ჰაერის სამმართველოს ხელმძღვანელი
DECISIONS  
ოქმი მონრეალის ოქმი ოზონის შრის დამშლელ ნივთიერებათა შესახებ ნოე მეგრელიშვილი 
გარემოსა და კლიმატის ცვლილების დეპარტამენტის ატმოსფერული ჰაერის სამმართველოს ხელმძღვანელი
THE MONTREAL PROTOCOL
ოქმის ცვლილება ოზონის შრის დაცვის შესახებ კონვენციის ოზონის შრის დამშლელ ნივთიერებათა შესახებ მონრეალის ოქმის ლონდონის ცვლილება ნოე მეგრელიშვილი 
გარემოსა და კლიმატის ცვლილების დეპარტამენტის ატმოსფერული ჰაერის სამმართველოს ხელმძღვანელი
MP HANDBOOKS
ოქმის ცვლილება ოზონის შრის დაცვის შესახებ კონვენციის ოზონის შრის დამშლელ ნივთიერებათა შესახებ მონრეალის ოქმის კოპენჰაგენის ცვლილება ნოე მეგრელიშვილი 
გარემოსა და კლიმატის ცვლილების დეპარტამენტის ატმოსფერული ჰაერის სამმართველოს ხელმძღვანელი
MP HANDBOOKS
ოქმის ცვლილება ოზონის შრის დაცვის შესახებ კონვენციის ოზონის შრის დამშლელ ნივთიერებათა შესახებ მონრეალის ოქმის მონრეალის ცვლილება ნოე მეგრელიშვილი 
გარემოსა და კლიმატის ცვლილებსი დეპარტამენტის ატმოსფერული ჰაერის სამმართველოს ხელმძღვანელი
MP HANDBOOKS
ოქმის ცვლილება ოზონის შრის დაცვის შესახებ კონვენციის ოზონის შრის დამშლელ ნივთიერებათა შესახებ მონრეალის ოქმის პეკინის ცვლილება ნოე მეგრელიშვილი 
ინტეგრირებული მართვის დეპარტამენტის ატმოსფერული ჰაერის სამმართველოს პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
MP HANDBOOKS
კონვენცია კონვენცია გადაშენების პირას მყოფი ველური ფაუნისა და ფლორის სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ თეონა ქარჩავა 
ბიომრავალფეროვნებისა და სატყეო დეპარტამენტის  ბიომრავალფეროვნების სამმართველოს პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
CITES Biennial reports
კონვენციის ცვლილებები
1979 წლის ბონის ცვლილება
1983 წლის  გაბორონეს ცვლილება
  Bonn amendment to the text of the Convention
კონვენცია კონვენცია საერთაშორისო მნიშვნელობის ჭარბტენიანი, განსაკუთრებით წყლის ფრინველთა საბინადროდ ვარგისი ტერიტორიების შესახებ მარიამ სულხანიშვილი
ბიომრავალფეროვნებისა და სატყეო პოლიტიკის დეპარტამენტის  ბიომრავალფეროვნების სამმართველოს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
THE RAMSAR CONVENTION AND ITS MISSION National Reports
 
კონვენციის ცვლილებები
1982 პარიზის ოქმი
1987 რეჯინას ცვლილება
  Protocol to amend the Convention
კონვენცია შორ მანძილებზე ჰაერის ტრანსსასაზღვრო დაბინძურების კონვენცია ქეთევან კორძახია
ინტეგრირებული მართვის დეპარტამენტის ატმოსფერული ჰაერის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი
UNECE Status of reporting under CLRTAP​
ოქმი შორ მანძილებზე ჰაერის ტრანსსასაზღვრო დაბინძურების კონვენციის ოქმი ევროპაში ჰაერის დამბინძურებლების შორ მანძილებზე გავრცელების მონიტორინგისა და შეფასების ერთობლივი პროგრამის (EMEP) გრძელვადიანი დაფინანსების შესახებ ქეთევან კორძახია
ინტეგრირებული მართვის დეპარტამენტის ატმოსფერული ჰაერის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი
EMEP Protocol
კონვენცია კონვენცია სახიფათო ნარჩენების ტრანსსასაზღვრო გადაზიდვისა და განთავსების შესახებ ირმა გურგულიანი
ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მოადგილე
BASEL Basel Convention National Reports
კონვენცია გაეროს კონვენცია გაუდაბნოების წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ ნინო ჩიქოვანი 
ჰიდრომელიორაციისა და მიწის მართვის დეპარტამენტის მიწის რესურსების დაცვის სამმართველოს
 ხელმძღვანელი
UNCCD Reports submitted by Central and Eastern Europe
Reporting and Review Process
The PRAIS 2 reporting platform
კონვენცია კონვენცია ველური ცხოველების მიგრირებად სახეობათა დაცვის შესახებ ირინა ლომაშვილი 
ბიომრავალფეროვნებისა და სატყეო დეპარტამენტის  ბიომრავალფეროვნების სამმართველოს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
CMS National Reports
შეთანხმება შეთანხმება შავი ზღვის, ხმელთაშუა ზღვისა და მიმდებარე ატლანტის ოკეანის მცირე ვეშაპისებრთა დაცვის შესახებ ირინა ლომაშვილი 
ბიომრავალფეროვნებისა და სატყეო დეპარტამენტის  ბიომრავალფეროვნების სამმართველოს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
ACCOBAMS National Reports
შეთანხმება შეთანხმება აფრიკა-ევრაზიის მიგრირებადი წყლის ფრინველთა დაცვის შესახებ ირინა ლომაშვილი 
ბიომრავალფეროვნებისა და სატყეო დეპარტამენტის  ბიომრავალფეროვნების სამმართველოს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
AEWA National Reports
შეთანხმება შეთანხმება ევროპის ღამურების პოპულაციების დაცვის შესახებ ირინა ლომაშვილი 
ბიომრავალფეროვნებისა და სატყეო დეპარტამენტის  ბიომრავალფეროვნების სამმართველოს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
EUROBATS National Reports
კონვენცია კონვენცია გარემოსდაცვით საკითხებთან დაკავშირებული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობის და ამ სფეროში მართლმსაჯულების საკითხებზე ხელმისაწვდომობის შესახებ (ორჰუსის კონვენცია)         ნინო გოხელაშვილი
გარემოსა და კლიმატის ცვლილების დეპარტამენტის მდგრადი განვითარების სამმართველოს  ხელმძღვანელი
EUROBATS National Implementation Reports​
კონვენციის ცვლილება  ორჰუსის კონვენციის ცვლილება გენეტიკურად მოდიფიცირებული ორგანიზმების (გმო) შესახებ   GMO amendment​
კონვენცია სტოკჰოლმის კონვენცია მდგრადი ორგანული დამბინძურებლების შესახებ ალვერდ ჩანქსელიანი 
ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
STOCKHOLM CONVENTION National Reports
კონვენცია როტერდამის კონვენცია ცალკეული საშიში ქიმიური ნივთიერებებითა და პესტიციდებით საერთაშორისო ვაჭრობის სფეროში წინასწარი დასაბუთებული თანხმობის პროცედურის შესახებ ირმა გურგულიანი 
ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მოადგილე 
ROTTERDAM CONVENTION "კონვენცია არ ითვალისწინებს მხარე სახელმწიფოთა მიერ ეროვნული ანგარიშის წარდგენის ვალდებულებას"
კონვენცია ევროპის ველური ბუნებისა და ბუნებრივი ჰაბიტატების დაცვის კონვენცია მარიამ სულხანიშვილი
ბიომრავალფეროვნებისა და სატყეო დეპარტამენტის  ბიომრავალფეროვნების სამმართველოს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი.
The Bern Convention​ Biennial reports​
კონვენცია ევროპის ლანდშაფტური კონვენცია თეა ლევიძე
გარემოსდაცვითი პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის პროექტების კოორდინაციის სამმართველოს მეორადი  სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი
European Landscape Convention კონვენცია არ ითვალისწინებს მხარე სახელმწიფოთა მიერ ეროვნული ანგარიშის წარდგენის ვალდებულებას
შეთანხმება შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკისა და ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს შორის ბირთვული იარაღის გაუვრცელებლობის შესახებ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით გარატიების გამოყენების თაობაზე გრიგოლ ბასილია 
სსიპ - ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტოს პროექტების კოორდინატორი
Protocol Additional to the Agreement ანგარიშები კონფიდენციალურია
შეთანხმების დამატებითი ოქმი საქართველოს რესპუბლიკისა და ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს შორის ბირთვული იარაღის გაუვრცელებლობის შესახებ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით გარატიების გამოყენების თაობაზე შეთანხმების დამატებითი ოქმი გრიგოლ ბასილია 
სსიპ - ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტოს პროექტების კოორდინატორი 
Protocol Additional to the Agreement
კონვენცია კონვენცია ბირთვული ნივთიერებების ფიზიკური დაცვის შესახებ  კახაბერ კეშელავა 
სსიპ - ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტოს ინსპექტირებისა და რეაგირების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი
Convention on the Physical Protection of Nuclear Material კონვენცია არ ითვალისწინებს მხარე სახელმწიფოთა მიერ ეროვნული ანგარიშის წარდგენის ვალდებულებას
კონვენცია გაერთიანებული კონვენცია გამოყენებულ საწვავთან მოპყრობის უსაფრთხოებისა და რადიოაქტიურ ნარჩენებთან მოპყრობის უსაფრთხოების შესახებ გიორგი ნაბახტიანი 
სსიპ - ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტოს რადიოაქტიური ნარჩენების მართვის დეპარტამენტის უფროსი
Nuclear safety conventions ანგარიშები კონფიდენციალურია
კონვენცია კონვენცია ბირთვული ავარიის შემთხვევაში ადრეული შეტყობინების შესახებ ხატია ჯიქურიძე 
სსიპ - ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტოს უფროსის მოადგილე
Convention on Early Notification of a Nuclear Accident
კონვენცია კონვენცია ბირთვული ავარიის ან რადიაციული ავარიული სიტუაციის შემთხვევაში დახმარების შესახებ