გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი აცხადებს კონკურსს “მწვანე ჯილდო”, რომლის შედეგადაც გამოვლინდება 2020 წლის დაწყებითი საფეხურის საუკეთესო პედაგოგი გარემოსდაცვითი მიმართულებით მთელი საქართველოს მასშტაბით.
 
„მწვანე ჯილდო” 2018 წლიდან იმართება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების აღმზრდელებისთვის, 2020 წლიდან კი საშუალებას იძლევა, ასევე აღმოვაჩინოთ ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის ის პედაგოგები, რომლებიც ზრუნავენ მომავალი თაობებისთვის სწორი გარემოსდაცვითი ღირებულებების ჩამოყალიბებაზე. კონკურსის მიზანია, მასწავლებლებს აუმაღლოს გარემოსდაცვითი საკითხების სწავლების მოტივაცია და მისცეს საუკეთესო გამოცდილების გაზიარების საშუალება.
 
 
კონკურსის წესები:
 
 • „მწვანე ჯილდოს” კონკურსში მონაწილეობა შეუძლია ყველა პედაგოგს, რომელიც:
 • ამჟამად დასაქმებულია ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში და ასწავლის დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეებს;
 • სასწავლო პროცესში ახორციელებს გარემოსდაცვითი თემების სწავლებას როგორც ფორმალური (პროგრამით გათვალისწინებული), ისე არაფორმალური მიმართულებით.
 
განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა 2020 წლის 20 ნოემბერი.
 
კონკურსი გაიმართება 2 ეტაპად:

I ეტაპი - განაცხადების შერჩევა

II ეტაპი - განხორციელებული აქტივობების პრეზენტაცია
 

ორივე ეტაპის შედეგების მიხედვით სპეციალური კომისია გამოავლენს საუკეთესო ათეულს, რომელთაგან გამარჯვებულს გადაეცემა “მწვანე ჯილდო”.
 
ათეულის ყველა წევრს გადაეცემა სერტიფიკატი და სამახსოვრო საჩუქრები.
 
 
 
კონკურსანტის შეფასების კრიტერიუმები
 •  
 • ეფექტიანი სასწავლო მეთოდების გამოყენება გარემოსდაცვითი საკითხების უკეთ შესწავლის მიზნით, კერძოდ, ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული პროგრამის ინოვაციურად, შემოქმედებითად, მრავალფეროვანი რესურსების და აპლიკაციების საშუალებით სწავლება);
 • ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული პროგრამის გარდა სხვა დამატებითი წყაროებიდან მოძიებული ან/და საავტორო დავალებების/აქტივობების გამოყენება;
 • სწავლების პროცესში სკოლის გარეთ არსებული ბუნებრივი გარემოს, დაცული ტერიტორიების გამოყენება; დამატებით მოძიებული და გამოყენებული მასალა; გავლილი ტრენინგი გარემოსდაცვით საკითხებზე;
 • საზოგადოების ჩართულობის უზრუნველყოფა გარემოსდაცვითი საკითხების სწავლების პროცესში და გავლენა საზოგადოებაზე;
 • საკუთარი გამოცდილების გაზიარება კოლეგებისთვის;
 • სამომავლო გეგმები გარემოსდაცვითი სწავლების გაუმჯობესების მიზნით;


 
კონკურსში მონაწილეობისათვის ელექტრონულად შეავსეთ განაცხადის ფორმა (word-ის ფორმატში) და სურვილის შემთხვევაში, დაურთეთ თქვენ  მიერ განხორციელებული აქტივობების ამსახველი ფოტო/ვიდეო მასალა (ერთ საქაღალდედ). ვიდეოს ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 10 წუთს.
 
საკონკურსო მასალების გამოგზავნა შესაძლებელია ელექტრონულად შემდეგ ელ.ფოსტაზე: education@eiec.gov.ge
 
გთხოვთ, გამოგზავნისას მეილის სათაურში (Subject-ის ველი) მიუთითეთ „მწვანე ჯილდო - დაწყებითი საფეხურის პედაგოგებისთვის".
 
დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:
ნათია სარალიძე - განათლების პროექტების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი
ტელ.: +995 32 2 11 20 23
მობ.: +995 55 35 22 33
ელ.ფოსტა: natia.saralidze@eiec.gov.ge
 
 
20.10.2020
გაცნობებთ, რომ მიმდინარეობს გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის „გარემოსდაცვით საკითხებთან დაკავშირებული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობის და ამ სფეროში მართლმსაჯულების საკითხებზე ხელმისაწვდომობის“ კონვენციის (ორჰუსის კონვენცია) განხორციელების 2017-2020 წლების რიგით მეექვსე ეროვნული ანგარიშის მომზადების პროცესი.

გთხოვთ, არსებობის შემთხვევაში, ორჰუსის კონვენციის განხორციელების მეექვსე ეროვნულ ანგარიშთან დაკავშირებით თქვენი კომენტარები მ/წ 5 ნოემბრამდე მიაწოდოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსა და კლიმატის ცვლილების დეპარტამენტის მდგრადი განვითარების სამმართველოს მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელს, ორჰუსის კონვენციის ეროვნულ პასუხისმგებელ პირს საქართველოში, ნინო გოხელაშვილს შემდეგ მისამართზე nino.gokhelashvili@mepa.gov.ge და სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრს შემდეგ მისამართზე info@eiec.gov.ge. საზოგადოების მხრიდან კომენტარების დოკუმენტში სათანადოდ ასახვის მიზნით გთხოვთ, მიუთითოთ ანგარიშის თავი, პუნქტი და ქვეპუნქტი, რომელსაც ეხება თქვენი მხრიდან წარმოდგენილი ინფორმაცია ან/და არგუმენტირებული შენიშვნა/კომენტარი.

საზოგადოების მხრიდან მიღებული ინფორმაციის განხილვა მოხდება შესაბამისი უწყებების კომპეტენციის ფარგლებში, რის შემდეგაც გაიმართება ორჰუსის კონვენციის განხორციელების მეექვსე ეროვნული ანგარიშის პროექტის საჯარო განხილვა. ინფორმაციას საჯარო განხილვის შესახებ შეგატყობინებთ მოგვიანებით. ორჰუსის კონვენციის მხარე სახელმწიფოების მიერ ანგარიშების წარდგენის საბოლოო ვადა გახლავთ 01/02/2021.

აქვე აღვნიშნავთ, რომ საერთაშორისო, რეგიონულ და არასამთავრობო ორგანიზაციებს აქვთ საშუალება, რომ მოამზადონ ორჰუსის კონვენციის განხორციელებასთან დაკავშირებული ანგარიშები მათ მიერ განხორციელებული პროგრამებისა და ქმედებების, ასევე, არსებული გამოცდილების შესახებ და გაუგზავნონ სამდივნოს შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: aarhus.survey@un.org.
 
დანართი - ორჰუსის კონვენციის განხორციელების VI ეროვნული ანგარიშის პროექტი
 
16.10.2020

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი ტრენერთა ერთიანი ბაზის შექმნის მიზნით აცხადებს კონკურსს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სფეროების სხვადასხვა მიმართულების ტრენერ(ებ)ის პოზიციაზე.

სოფლის მეურნეობა:

კაკლოვანი კულტურები;
კენკროვანი კულტურები;
მეფუტკრეობა;
მეცხოველეობა - მსხვილფეხა და წვრილფეხა რქოსანი პირუტყვი;
მეცხვარეობა;
ღორი;
ციტრუსოვნები;
მევენახეობა-მეღვინეობა;
ჩაი;
ბოსტნეული კულტურები;
ბაღჩეული კულტურები;
კარტოფილი;
მეხილეობა;
სუბტროპიკული კულტურები;
მცენარეთა დაცვა;
აკვაკულტურა - მეთევზეობა;
მეფრინველეობა;
ვეტერინარია;
ნედლი რძის მიღება  და პირველადი გადამუშავება; 
სოფლის მეურნეობის პირველადი პროდუქტების შენახვა-გადამუშავება;
მექანიზაცია;
ნერგის წარმოების ტექნოლოგიები;
დეკორატიული მებაღეობა,
მელიორაცია (სარწყავი სისტემები);
ქარსაფარი ზოლები;
სურსათის უვნებლობა (HACCP სისტემების დანერგვა, ISO სერტიფიცირება, DCFTA რეგულაციები);
სამეწარმეო საქმიანობა;
ბიზნესკონსულტირება;
ბიოწარმოება;
მარცვლოვანი კულტურები;
კარგი სასოფლო სამეურნეო პრაქტიკა (GAP);
ცხოველთა კეთილდღეობა;
ფერმერული მეურნეობების მართვა და მენეჯმენტი;
მეურნეობის ეკოლოგიური მართვა;
კლიმატგონივრული სოფლის მეურნეობა.
 

გარემოს დაცვა:
 

გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება;
მწვანე ეკონომიკა;
გარემოსდაცვითი პოლიტიკა;
კლიმატის ცვლილება;
ბიომრავალფეროვნება;
დაცული ტერიტორიები;
ტყის მდგრადი მართვა;
წყლის რესურსების მართვა;
შავი ზღვის დაცვა;
ეკოსისტემები;
ატმოსფერული ჰაერის დაცვა;
მიწის მართვა;
საძოვრების მართვა;
ნარჩენების მართვა;
მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება;
ქიმიური ნივთიერებების მართვა;
გარემოზე ზემოქმედების შეფასება;
სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასება;
გარემოსდაცვითი ხარჯსარგებლიანობის ანალიზი; 
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა და მონიტორინგი;
ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოება;
გეოლოგია;
ჰიდროლოგია;
მეტეოროლოგია;
ბუნებრივი კატასტროფების რისკის მართვა;
გარემოს დაბინძურების მონიტორინგი;
გეოგრაფიული საინფორმაციო სისტემები გარემოს დაცვის მიმართულებით;
გარემოსდაცვითი სამართლებრივი რეგულაციები;
მრავალმხრივი  გარემოსდაცვითი ხელშეკრულებები და საერთაშორისო გარემოსდაცვითი პროცესები;
ადამიანის გარემოსდაცვითი უფლებები და ვალდებულებები;
გარემოს დაცვა და ევროინტეგრაცია;
გარემოსდაცვითი ცნობიერება და განათლება.
 
ტრენერის ფუნქცია-მოვალეობები:
 • წინასწარ განსაზღვრული აუდიტორიისთვის სფეროს შესაბამის საკითხებზე ტრენინგის ჩატარება;
 • წინასწარ განსაზღვრული დარგის შესაბამისად ტრენინგ მოდულის, პრეზენტაციისა და ტრენინგთან დაკავშირებული მასალების მომზადება;
 • ტრენინგთან დაკავშირებული საკითხების მართვა და ორგანიზება;
 • ტრენინგის მონაწილეთა უკუკავშირის შესაბამისად ტრენინგთან დაკავშირებული მასალების განახლება და ადაპტირება;
 • საკუთარ საქმიანობასთან დაკავშირებული ანგარიშების წარმოება დადგენილი წესის ან/და შეთანხმების თანახმად;
 • საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში სამუშაო აღწერილობის შესაბამისად სხვა ფუნქციების შესრულება.
 •  
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:
 
 • უმაღლესი განათლება (სასურველია, კანდიდატს ჰქონდეს დარგთან/სფეროსთან დაკავშირებული განათლება);
 • სასურველია კანდიდატს გავლილი ჰქონდეს ტრენერთა ტრენინგი (Training of Trainers);
 • კანდიდატს უნდა ჰქონდეს სოფლის მეურნეობისა და გარემოს დაცვის შესაბამის დარგში/სფეროში მუშაობის არანაკლებ ხუთწლიანი გამოცდილება;
 • კანდიდატს უნდა ჰქონდეს ტრენინგის/სემინარის/პრეზენტაციის წარმართვის არანაკლებ სამწლიანი გამოცდილება (პრაქტიკული მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად);
 • კანდიდატს უნდა ჰქონდეს მეთოდოლოგიების შემუშავების გამოცდილება, ფლობდეს პრაქტიკაზე დაფუძნებული სწავლების მეთოდებს (შეეძლოს ტრენინგების ფარგლებში პრაქტიკული სწავლების დაგეგმვა/განხორციელება)
 • კანდიდატს უნდა შეეძლოს ტრენინგების მოდულების შემუშავება და სწავლის შედეგების სწორად იდენტიფიკაცია;
 • სასურველია ინგლისური ენის საშუალო დონეზე ცოდნა (B1/B2);
 • კანდიდატი უნდა ფლობდეს Microsoft Word-ს და PowerPoint-ს საშუალოზე მაღალ დონეზე.
 •  
საუკეთესო კანდიდატი ასევე უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:
 
 • ქართულ ენაზე გამართული წერითი და ზეპირი მეტყველება;
 • ლოგიკური და ანალიტიკური აზროვნების უნარი;
 • ემოციური ინტელექტი;
 • მოტივაცია;
 • ეფექტური კომუნიკაცია;
 • პრეზენტაციის მომზადება და წარმართვა;
 • დეტალებზე ორიენტირებულობა;
 • ორგანიზებულობა;
 • ვადებზე ორიენტირებულობა;
 • ყურადღების კონცენტრაცია;
 • ანგარიშების წარმოება.
 
ცოდნა:
 
 • სწავლების და ტრენინგის ჩატარების თანამედროვე პრინციპები, მეთოდები და მიდგომები;
 • იცნობდეს გარემოსდაცვით მიზნებსა და ამოცანებს;
 • იცნობდეს სოფლის მეურნეობის მიზნებსა და ამოცანებს;
 • იცნობდეს კლიმატგონივრული სოფლის მეურნეობის მიდგომებს;
 • იცნობდეს მდგრადი განვითარების მიზნებს.
 •  
კომპეტენციები:
 
 • ტრენინგის წარმართვის კომპეტენცია;
 • ტრენინგის აუდიტორიის სწორად შერჩევა;
 • სატრენინგო საკითხების სწორად და ეფექტურად იდენტიფიცირება;
 • ჯგუფის დინამიკის მართვის კომპეტენცია;
 • სასწავლო მასალის ადაპტირების კომპეტენცია.
ასევე, კანდიდატი უნდა იცნობდეს შემდეგ დოკუმენტებს:
 • „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2018 წლის 6 სექტემბრის N2-742 ბრძანება;
 • საქართველოს კანონი „გარემოს დაცვის შესახებ”;
 • კონვენცია „გარემოსდაცვით საკითხებთან დაკავშირებული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობისა და ამ სფეროში მართლმსაჯულების საკითხებზე ხელმისაწვდომობის შესახებ”;
 • სოფლის მეურნეობის და სოფლის განვითარების სტრატეგია (2021-2027);
 • საქართველოს გარემოს დაცვის მოქმედებათა მესამე ეროვნული პროგრამა (2017-2021)
 •  
თანამდებობრივი სარგო განისაზღვრება შეთანხმებით, სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე. აღნიშნული კონკურსის წარმატებით გავლის შემდეგ კანდიდატები გახდებიან სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ტრენერთა ერთიანი ბაზის წევრები, რომლებიც დასაქმდებიან ცენტრის მიერ დაგეგმილ ტრენინგებსა და სასწავლო კურსებში საჭიროების შესაბამისად.

დაინტერესებულმა პირებმა, გთხოვთ, გამოაგზავნეთ თქვენი რეზიუმე, სამუშაო გამოცდილებისა და განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტები შემდეგი ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: hr@eiec.gov.ge და თემის ველში მიუთითეთ ვაკანსიის და შესაბამისი დარგის და სპეციალიზაციის დასახლება.
განცხადების მიღების ბოლო ვადაა 2020 წლის 17 ოქტომბერი.

კონკურსის ეტაპები:
 
 • I - განცხადებების გადარჩევა
 • II - გასაუბრება
 •  

დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ, ეწვიოთ სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ვებგვერდს: http://eiec.gov.ge/ ან დაუკავშირდეთ პროექტის კოორდინატორს, ნიკა გოგიტიძეს (ტელ: 598 783 232. ელ -ფოსტა: nika.gogitidze@eiec.gov.ge). 

გისურვებთ წარმატებას!
 

29.09.2020
გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი უკვე მესამედ აცხადებს კონკურსს „მწვანე ჯილდო”, სადაც გამოვლინდება 2020 წლის საუკეთესო აღმზრდელი ან/და მეთოდისტი მთელი საქართველოს მასშტაბით.
 
კონკურსის წესები:
 
„მწვანე ჯილდოს” კონკურსში მონაწილეობა შეუძლია ყველა აღმზრდელ-პედაგოგსა ან მეთოდისტს, რომელიც:
 
 • ამჟამად დასაქმებულია სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში;
 • სააღმზრდელო პროცესში განხორცილებული აქვს „სკოლამდელი  გარემოსდაცვითი განათლების” (სახელმძღვანელო იხილეთ ბმულზე: https://bit.ly/2MSs5uf) სახელმძღვანელოში მოცემული თემები (ბიომრავალფეროვნება ჩვენ გარშემო; წყლისა და ენერგიის დაზოგვა; ნარჩენების მართვა).
 
 
განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა 2020 წლის 15 ნოემბერი.
 
კონკურსი გაიმართება 2 ეტაპად:
 
I ეტაპი - საკონკურსო განაცხადების შერჩევა
II ეტაპი - განხორციელებული აქტივობების პრეზენტაცია
 
ორივე ეტაპის შედეგების მიხედვით სპეციალური კომისია გამოავლენს საუკეთესო 10-ეულს, რომელთაგან გამარჯვებულს გადაეცემა „მწვანე ჯილდო”.
 
ათეულის ყველა წევრს გადაეცემა სერტიფიკატი და სამახსოვრო საჩუქრები.
 
კონკურსში მონაწილეობისთვის ელექტრონულად შეავსეთ საკონკურსო განაცხადის ფორმა (word-ის ფორმატში) და დაურთეთ თქვენ  მიერ განხორციელებული აქტივობების ამსახველი ფოტო/ვიდეო მასალა (ერთ საქაღალდედ). ვიდეოს ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 10 წუთს.
 
საკონკურსო მასალების გამოგზავნა შესაძლებელია ელექტრონულად შემდეგ ელ.ფოსტაზე: education@eiec.gov.ge
 
გთხოვთ, გამოგზავნისას მეილის სათაურში (Subject-ის ველი) მიუთითეთ: „მწვანე ჯილდო - სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლება".
 
► ჩამოტვირთეთ საკონკურსო განაცხადის ფორმა

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:
ნათია სარალიძე - განათლების პროექტების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი
ტელ.: +995 32 2 11 20 23
მობ.: +995 55 35 22 33
ელფოსტა: natia.saralidze@eiec.gov.ge
 
21.09.2020
თურქეთის თანამშრომლობისა და კოორდინაციის სააგენტოს (TIKA) მხარდაჭერითა და გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ორგანიზებით გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს თანამშრომლების გადამზადება გრძელდება.

სამინისტროს სოფლის მეურნეობის ლაბორატორიის მცენარეთა მავნე ორგანიზმების დიაგნოსტიკის დეპარტამენტის და სურსათის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლებისთვის ტრენინგები თურქმა ესპერტებმა ჩაატარეს და ქართველ კოლეგებს თანამედროვე მიდგომები გააცნეს.

თურქეთის თანამშრომლობისა და კოორდინაციის სააგენტომ 2019-2020 წლები სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობის წლებად გამოაცხადა და გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლებაზე ზრუნვას წელსაც აქტიურად აგრძელებს.

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და TIKA-ს თანამშრმლობა  გასულ წელს დაიწყო. 2019 წელს სამინისტროს 40 წარმომადგენელი გადამზადდა თურქეთსა და საქართველოში. მსოფლიოში გავრცელებული covid-19 პანდემიის გამო ტრენინგები ონალინ რეჟიმში მიმდინარეობს.
19.09.2020
ოზონის შრის დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით “ეკოლიდერებისთვის” და  გარემოსდაცვითი საკითხებით დაინტერესებული ახალგაზრდებისთვის  ვებინარი “ოზონის შრე და მისი დაცვა საქართველოში” ჩატარდა.  2020 წელს, ოზონის შრის დაცვის საერთაშორისო დღე ვენის კონვენციის 35 წლის იუბილეს და ოზონის შრის დაცვის 35-წლიან საერთაშორისო თანამშრომლობას და მიღწეულ წარმატებებს მიეძღვნა. 

დისტანციური შეხვედრა გაეროს განვითარების პროგრამის მუდმივმა წარმომადგენელმა საქართველოში ლუიზა ვინტონმა და საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილემ ნინო თანდილაშვილმა გახსნეს და მონაწილეებს სიტყვით მიმართეს.  

ვებინარზე გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ატმოსფერული ჰაერის სამმართველოს ხელმძღვანელმა ნოე მეგრელიშვილმა ვრცლად ისაუბრა ოზონის შრის გათხელების პრობლემის არსზე და ოზონის შრის დაცვისა და აღდგენის  წარმატებულ საერთაშორისო გამოცდილებაზე. მომხსენებელმა აუდიტორიას მსოფლიოსა და საქართველოში ოზონის შრის დასაცავად განხორციელებული და დაგეგმილი ქმედებები გააცნო და ამ კუთხით არსებული მდგომარეობა შეაფასა. 

შეხვედრა ინტერაქტიულ რეჟიმში მიმდინარეობდა და ახალგაზრდებმა მათ მიერ დასმულ შეკითხვებზე ამომწურავი პასუხები მიიღეს.

ვებინარი გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის და გაეროს განვითარების პროგრამის “საქართველოში მონრეალის ოქმის განხორციელების სამოქმედო პროგრამის” ორგანიზებით ჩატარდა.

1994 წელს გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ 16 სექტემბერი ოზონის შრის დამშლელი ნივთიერებების შესახებ მონრეალის ოქმის ხელმოწერასთან დაკავშირებით ოზონის შრის დაცვის საერთაშორისო დღედ გამოაცხადა და  ეს დღე მსოფლიოს 197 ქვეყანაში აღინიშნება. წელს, ოზონის დაცვის საერთაშორისო  დღე აღნიშნავს მონრეალის ოქმის შექმნის 35-ე წელს. ეს დღე მთელ მსოფლიოს შეგვახსენებს, რომ ჩვენ ვალდებულები ვართ გავაგრძელოთ ზრუნვა ოზონის შრის დასაცავად ჩვენი და ჩვენი პლანეტის ჯანმრთელობისთვის. 

1996 წელს საქართველომ ხელი მოაწერა ვენის კონვენციას ოზონის შრის დაცვის შესახებ და მონრეალის ოქმს ოზონის შრის დამშლელ ნივთიერებებათა შესახებ. ქვეყანამ უკვე გადადგა ნაბიჯები ყველაზე საშიში ოზონდამშლელი ნივთიერებების - ქლორ-ფტორ-ნახშირბადებისა და წყალბად-ქლორ-ფტორ-ნახშირბადების მოხმარების შემცირების კუთხით. გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) ხელს უწყობს საქართველოს მთავრობას ამ ვალდებულების შესრულებაში.
16.09.2020
გაცნობებთ, რომ 2020 წლის 15 სექტემბერს 15:00 სთ-ზე გაიმართება „2020-2022 წლების ქ. რუსთავის ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესების სამოქმედო გეგმის“ სამუშაო ვერსიის საჯარო განხილვა ონლაინ პლატფორმა Zoom-ის გამოყენებით.
 
საჯარო განხილვაზე დასასწრებად შეგიძლიათ გამოიყენოთ ბმული - https://us02web.zoom.us/j/88243696867 ან შეხვედრის ID: 882 4369 6867
 
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის ბრძანების საფუძველზე შექმნილმა „ქ. რუსთავის ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესების ხელშემწყობმა სამუშაო ჯგუფმა“ ქ. რუსთავში და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესების და სამრეწველო სექტორიდან მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების პრევენციისა და უკეთ რეგულირების მიზნით შეიმუშავა „ქ. რუსთავის ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესების სამოქმედო გეგმის 2020-2022“ სამუშაო ვერსია.
 
ქ. რუსთავის ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესების სამოქმედო გეგმის სამუშაო ვარიანტი კომენტარებისა და  მოსაზრებებისთვის საჯაროდ გამოქვეყნდა 27 აგვისტოს.
 
დანართი: “ქ. რუსთავის ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესების სამოქმედო გეგმის 2020-2022“ სამუშაო ვერსია
09.09.2020
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი, სოფლის  განვითარების სააგენტოსთან ერთად, მთელი საქართველოს მასშტაბით ცნობიერების ამაღლების მიმართულებით ფერმერთა ხელშეწყობის პროექტს ახორციელებს. პროექტი ფერმერთათვის სხვადასხვა თემატიკის ტრენინგების ჩატარებას გულისხმობს და მათი შესაძლებლობების გაძლიერებას ისახავს მიზნად.

“ეკო-გრანტების პროგრამის” ფარგლებში, სამეგრელოს, გურიის და იმერეთის სამ მუნიციპალიტეტში (სამტრედია, ვანი, ხონი) ჩატარდა  ტრენინგები თხილის კულტურის მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგიების შესახებ.

ტრენინგის ფარგლებში, სამინისტროს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ექსპერტმა ლაშა ციგრიაშვილმა ყურადღება გაამახვილა თხილის წარმოების აგროტექნოლოგიაზე, მოსავლის ხარისხის გაუმჯობესების საშუალებებზე, მოსავლის აღებისა და შენახვის პირობებზე,  მავნებლებთან ბრძოლის თანამედროვე  ტექნოლოგიებზე.

შეხვედრას ასევე ესწრებოდა სამეგრელო-ზემო სვანეთის რწმუნებულის მოადგილე, რომელმაც ტრენინგის მონაწილეებს სიტყვით მიმართა და მიმდინარე ტრენინგების მნიშვნელობას გაუსვა ხაზი. ტრენინგის პირველი ნაწილი დაეთმო კლიმატის ცვლილებას, მისგან გამოწვეულ რისკებს და კლიმატგონივრულ სოფლის მეურნეობას, რომელიც მსმენელებს “ეკო-გრანტების პროგრამის” ფარგლებში, მარი ბენდელიანმა გააცნო. 
ტრენინგები ინტერაქციულ რეჟიმში წარიმართა და ფერმერებმა მათთვის საინტერესო შეკითხვებზე ტრენერისგან ამომწურავი პასუხები მიიღეს, ერთმანეთს გამოცდილება გაუზიარეს და იმ საკითხებზე გაამახვილეს ყურადღება, რაც მათ მუნიციპალიტეტებში არის პრიორიტეტული.  

ტრენინგების  ფარგლებში სულ 260-ზე მეტი ფერმერი გადამზადდა.

“ეკო-გრანტების პროგრამის" ფარგლებში დაგეგმილია ტრენინგები და გადამზადების კურსები მეფუტკრეობის შესახებ სამეგრელო-ზემო სვანეთსა და იმერეთში. “ეკო-გრანტების პროგრამა" ინიცირებული და დაფინანსებულია bp-სა და მისი პარტნიორების მიერ ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობისა და სამხრეთ კავკასიის გაზის მილსადენის პროექტების ფარგლებში და ხორციელდება საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან თანამშრომლობით. პროექტის განმახორციელებელი პარტნიორია "კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი - CTC".
05.09.2020
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრში სასწავლო კურსი - „გარემოსდაცვითი მმართველი“ დასრულდა.

„ნარჩენების მართვის კოდექსით“ კომპანიებს, რომლებიც წლის განმავლობაში 200 ტონაზე მეტ არასახიფათო, 1000 ტონაზე მეტ ინერტულ ან ნებისმიერი რაოდენობის სახიფათო ნარჩენს წარმოქმნიან, ეკისრებათ ვალდებულება, ჰყავდეთ ნარჩენების მართვაზე პასუხისმგებელი პირი - გარემოსდაცვითი მმართველი.

სასწავლო პროგრამა კერძო სექტორისთვის ნარჩენების მართვის სფეროში არსებული ყველა ვალდებულების სწავლებას ითვალისწინებს და მოიცავს როგორც თეორიულ სწავლებას, ისე პრაქტიკულ ნაწილს ნარჩენების ელექტრონულ სისტემაში ანგარიშგების უზრუნველყოფის ხელშეწყობისთვის.

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ინიციატივით შექმნილ სასწავლო კურსში მონაწილეობა შეუძლიათ, როგორც იურიდიული პირების მიერ წარმოდგენილ კანდიდატებს, ისე ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს. პროგრამა, რომელსაც მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე დარგის სპეციალისტები უძღვებიან, კომპანიებს საშუალებას აძლევს, ჰყავდეთ კანონით დაკისრებული მოთხოვნებისა და თანამედროვე სტანდარტების გათვალისწინებით გადამზადებული კადრი.

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის მიერ, ჯამში, 430-მდე პირია გადამზადებული, რომელთა უმრავლესობა (80%) გარემოსდაცვითი მმართველის პოზიციაზეა დასაქმებული.
 
31.08.2020
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ორგანიზებით, „საქართველოში კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კატასტროფების რისკის შემცირების შესახებ“ პროექტის ფარგლებში ორდღიანი შემაჯამებელი საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართა.

შეხვედრას შვიდწლიანი პროგრამისთვის შერჩეული ყველაზე მოწყვლადი ათი მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო დაწესებულებების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის მიზნით, ზოგადსაგანმანათლებლო და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებისთვის, პროექტის ფარგლებში, შემუშავდა კატასტროფის რისკის შემცირების ძირითადი საფუძვლების შესახებ საგანმანათლებლო რესურსები, რომელთა წარდგენა და განხილვა დაინტერესებულ მხარეებთან მოხდა. შეხვედრას დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოს საგანმანათლებლო რესურს-ცენტრების და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმძღვანელები, აღმზრდელები, საჯარო სკოლის დირექტორები, სამოქალაქო განათლებისა და გეოგრაფიის მასწავლებლები ესწრებოდნენ.

შეხვედრაზე კატასტროფის რისკის შემცირების განმსაზღვრელი ფაქტორები განიხილეს. ყურადღება გამახვილდა კლიმატის ცვლილებით გამოწვეულ შვიდ საფრთხეზე, კერძოდ, გვალვა, სეტყვა, წყალდიდობა, ღვარცოფი, მეწყერი, ხანძარი და ძლიერი ქარი. პროგრამა „კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კატასტროფების რისკის შემცირება საქართველოში“ საქართველოს და შვედეთის მთავრობების, კლიმატის მწვანე ფონდის (GCF), შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს (SDC) დაფინანსებით და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მხარდაჭერით მიმდინარეობს. პროექტის საგანმანათლებლო და ცნობიერების ამაღლების კომპონენტს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი ახორციელებს.
29.08.2020

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის ბრძანების საფუძველზე შექმნილმა „ქ. რუსთავის ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესების ხელშემწყობმა სამუშაო ჯგუფმა“ ქ. რუსთავში და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესების და სამრეწველო სექტორიდან მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების პრევენციისა და უკეთ რეგულირების მიზნით შეიმუშავა „ქ. რუსთავის ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესების სამოქმედო გეგმის 2020-2022“ სამუშაო ვერსია (იხ. დანართი).
 
სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებით შენიშვნები და წინადადებები, გთხოვთ, მიაწოდოთ სამინისტროს ატმოსფერული ჰაერის სამმართველოს პირველი კატეგორიის უფროს სპეციალისტს ლაშა ახალაიას (ელ. ფოსტა: Lasha.Akhalaia@mepa.gov.ge; მობ. 598 905 274).
 
გთხოვთ, შენიშვნები და კომენტარები მოგვაწოდოთ მიმდინარე წლის 11 სექტემბრამდე.
 
27.08.2020

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ორგანიზებით, „საქართველოში კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კატასტროფების რისკის შემცირების შესახებ“ პროექტის ფარგლებში, ცნობიერების ამაღლებისა და განათლების თემატური სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა გაიმართა.

პროგრამის საერთაშორისო ექსპერტმა, რუთ სობრინო გომესმა დაინტერესებულ მხარეებს კომუნიკაციისა და ცნობიერების ამაღლების სტრატეგია წარუდგინა. განათლების ექსპერტმა, რუსუდან თევზაძემ კი, ჯგუფის წევრებს საგანმანათლებლო მასალები გააცნო, რომლებიც განკუთვნილია სკოლამდელი აღზრდის, დაწყებითი და საშუალო საგანმანათლებლო დაწესებულებების გადაწყვეტილების მიმღები პირებისა და ეკოკლუბებისათვის.

შეხვედრას სხვადასხვა არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლები დაესწრნენ, რომლებმაც ბუნებრივი საფრთხეების კატასტროფების მართვის ფარგლებში განხორციელებული საგანმანათლებლო აქტივობების შესახებ პრეზენტაცია წარადგინეს.

მასალების გაცნობის შემდეგ, მონაწილეებმა იმსჯელეს მათი გამოყენების სხვადასხვა მეთოდსა და მიდგომებზე. ასევე, ყურადღება გამახვილდა კლიმატის ცვლილებით გამოწვეულ შვიდ საფრთხეზე, რომელსაც პროგრამა მოიცავს, კერძოდ, გვალვა, სეტყვა, წყალდიდობა, ღვარცოფი, მეწყერი, ხანძარი და ძლიერი ქარი.

პროგრამა „საქართველოში კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კატასტროფების რისკის შემცირება“ საქართველოს და შვედეთის მთავრობების, კლიმატის მწვანე ფონდის (GCF), შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს (SDC) დაფინანსებით და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მხარდაჭერით მიმდინარეობის. პროექტის საგანმანათლებლო და ცნობიერების ამაღლების კომპონენტს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი ახორციელებს.

 

24.08.2020
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Displaying results 1-12 (of 685)

Latest news