გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნების სამინისტრო საჯარო გაცნობისა და განხილვის მიზნით აქვეყნებს საქართველოს "ტყის დაცვის, აღდგენისა და მოვლის წესი" შესახებ საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტის პირველ სამუშაო ვერსიას.

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ წარმოდგენილი ვერსია არ არის საბოლოო და ჯერ კიდევ მიმდინარეობს მისი განახლების პროცესი.
 
პროექტის საჯარო განხილვის შესახებ ინფორმაცია გამოქვეყნდება დამატებით

დადგენილება შეგიძლიათ იხილოთ მითითებულ ბმულზე - https://bit.ly/3x0rYQX
 
16.04.2021
აგრარული განათლების პროექტების კოორდინატორი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

** უმაღლესი განათლება აგრარული მიმართულებით, ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი, უპირატესობა მიენიჭება მაგისტრის აკადემიურ ხარისხს.
** სამუშაო გამოცდილება სახელმწიფო, კერძო, არასამთავრობო სექტორში და/ან დონორების მიერ დაფინანსებულ პროექტებში არანაკლებ 2 წელი;
** აგრარულ სფეროში სამუშაო გამოცდილება;
** სასურველია ინგლისური ენის ცოდნა.

შემდეგი სამართლებრივი აქტის ცოდნა: "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2018 წლის 6 სექტემბრის N2-742 ბრძანება;

შემდეგი საოფისე პროგრამების ცოდნა:

** Microsoft Word - ძალიან კარგი;
** Microsoft Excel - ძალიან კარგი;
** Microsoft PowerPoint - ძალიან კარგი;
** Microsoft Outlook - ძალიან კარგი;
** Google Apps for Business - ძალიან კარგი.

აგრარული განათლების პროექტების კოორდინატორი სამსახურებრივი მოვალეობები:

** მონაწილეობს განათლების პროექტების სამსახურის სტრატეგიისა და გეგმის განხორციელებაში;
** კომპეტენციის ფარგლებში მონაწილეობს მეთოდური მითითებებისა და სასწავლო ლიტერატურის შემუშავებაში აგრარული მიმართულებით;
** მონაწილეობს სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებისათვის კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსებისა და ტრენინგების ჩატარების ორგანიზებაში აგრარული მიმართულებით;
** მონაწილეობს აგრარულ საკითხებთან დაკავშირებით კამპანიების, კონფერენციების, სემინარების, სამუშაო შეხვედრებისა და კონკურსების ორგანიზებაში;
** მონაწილეობს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიზნებიდან გამომდინარე ახალი აგრარული პროფესიული კურსების დანერგვის ხელშეწყობაში;
** ამზადებს და სამსახურის უფროსს წარუდგენს ყოველკვარტალურ ანგარიშებს;
** ანგარიშვალდებულია სამსახურის უფროსის წინაშე გაწეული საქმიანობის შესაბამისად;
** კომპეტენციის ფარგლებში ასრულებს სხვა საქმიანობას.

ანაზღაურება: 1250 ლარი

დაინტერესებულმა პირებმა გამოაგზავნეთ რეზიუმე ელფოსტაზე: hr@eiec.gov.ge
13.04.2021
სასწავლო პროცესის კოორდინატორი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

** უმაღლესი განათლება, მაგისტრის აკადემიური ხარისხი;
** სამუშაო გამოცდილება სახელმწიფო, კერძო, არასამთავრობო სექტორში და/ან დონორების მიერ დაფინანსებულ პროექტებში არანაკლებ 2 წელი;
** ანალოგიურ პოზიციაზე სამუშაო გამოცდილება ჩაითვლება პრიორიტეტად;
** უცხო ენა - ინგლისური - C1.

შემდეგი სამართლებრივი აქტის ცოდნა: "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2018 წლის 6 სექტემბრის N2-742 ბრძანება.

შემდეგი საოფისე პროგრამების ცოდნა:

** Microsoft Word - ძალიან კარგი;
** Microsoft Excel - ძალიან კარგი;
** Microsoft PowerPoint - ძალიან კარგი;
** Microsoft Outlook - ძალიან კარგი;
** Google Apps for Business - ძალიან კარგი.

სწავლების კოორდინატორის სამსახურებრივი მოვალეობები

სწავლების კოორდინატორი ასრულებს შემდეგ მოვალეობებს:

** განსაზღვრავს საქმიანობის პრიორიტეტებს;
** უზრუნველყოფს მსმენელზე ორიენტირებული სწავლების უახლესი მეთოდების დანერგვას;
** უზრუნველყოფს ღია კარის დღის ორგანიზებას;
** აკონტროლებს და უზრუნველყოფს სწავლების პროცესის გამართულობასა და ხარისხს;
** ზედამხედველობას უწევს ტრენერთა მუშაობას, იბარებს ანგარიშებს, ესწრება მეცადინეობებს, ამოწმებს მეცადინეობებზე აქტივობების გამოყენებას, მსმენელთა ჩართულობას სასწავლო პროცესში, აკონტროლებს გაწერილი გეგმის მიხედვით საგანმანათლებლო პროგრამის/მოდულის განხორციელებას;
** კომპეტენციის ფარგლებში მონაწილეობს შესამუშავებელი ნორმატიული დოკუმენტების შედგენასა და ექსპერტიზაში;
** აწარმოებს ტრენერთა საქმიანობის მონიტორინგს;
** ადგენს სასწავლო პროცესის ვადებს;
** ახდენს მსმენელთა შეფასებების ანალიზს;
** უზრუნველყოფს საინფორმაციო ბროშურისა და სხვა საცნობარო მასალის შემუშავებას;
** უზრუნველყოფს მსმენელთა მონაცემთა ცხრილების დამუშავებას და მათი სპეციალობის, მისანიჭებელი პროფესიული კვალიფიკაციის შესაბამისობაზე კონტროლს;
** უზრუნველყოფს სწავლისა და სწავლების ერთიან პროცესად ჩამოყალიბებისა და განვითარებისთვის საჭირო პირობების შექმნას როგორც მასწავლებელთა პროფესიული განვითარებისათვის, ასევე მსმენელთა ინდივიდუალური და დამოუკიდებელი სწავლისათვის;
** უზრუნველყოფს მკაცრი აღრიცხვის დოკუმენტების (დიპლომები, დიპლომების დანართები, სერტიფიკატები, აკადემიური ცნობა) მომზადებას, შენახვას, აღრიცხვა-ანგარიშგებასა და გაცემას;
** ახორციელებს შემოსული კორესპონდენციის შესაბამისად წინა წლების კურსდამთავრებულთა დიპლომისა და დიპლომის დანართის დუბლიკატების მომზადებას;
** უზრუნველყოფს დიპლომების, სერტიფიკატებისა და დანართების ტექსტების საბოლოო ვარიანტების გადამოწმებას ინგლისურ ენაზე, ასევე ქართული და ინგლისური ვერსიის შესაბამისობის დადგენას;
** ახორციელებს გამოცდების, მათ შორის განმეორებითის, შედეგების ელექტრონულ აღრიცხვას;
** უზრუნველყოფს მსმენელთა ბაზის კომპიუტერული ვერსიისა და დემოგრაფიული მონაცემების შექმნას და სისტემატურ განახლებას;
** უზრუნველყოფს სასწავლო პერსონალის, მსმენელებისა და კურსდამთავრებულთა რეესტრების წარმოებასა და სისტემატურ განახლებას რეესტრის წარმოების წესის შესაბამისად;
** აწარმოებს პროფესიული სტუდენტების ერთიან ბაზებში მონაცემთა შეტანა-განახლებას;
** ახორციელებს კონტროლს მსმენელთა აკადემიურ და ფინანსურ დავალიანებაზე;
** აწარმოებს მსმენელის სასწავლო ბარათის შევსებას;
** აწარმოებს მსმენელთა აღრიცხვას, მათი პირადი საქმეების შედგენასა და დოკუმენტაციის კონტროლს;
** ახარისხებს დადგენილი წესის მოთხოვნათა შესაბამისად დაცულ დოკუმენტებს ცენტრის არქივში გადასაცემად;
** უზრუნველყოფს სასწავლო განრიგისა და სწავლების პროცესის დაგეგმვასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის შემუშავებას;
** ახორციელებს საგანმანათლებლო/სასწავლო პროგრამების და ტრენერთა დატვირთვების მონიტორინგს;
** ორგანიზაციას უწევს პროფორიენტაციის პროცესს;
** განიხილავს შემოსულ კორესპონდენციას, საჭიროების შემთხვევაში ამზადებს შესაბამის პასუხებს;
** წარადგენს ანგარიშს მის მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ განათლების პროექტების სამსახურის უფროსისა და ხარისხის მენეჯერის მოთხოვნის საფუძველზე;
** მონაწილეობს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტუდენტების სასწავლო პროცესში ადაპტირების მიზნით განსახორციელებელ ღონისძიებებში;
** თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ხელს აწერს და ახდენს დოკუმენტების ვიზირებას;
** ახორციელებს დირექტორისა და სამსახურის უფროსის მითითებით ცენტრის სამართლებრივი აქტებითა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ სხვა ფუნქციებსა და დავალებებს თავისი კომპეტენციის ფარგლებში.

ანაზღაურება: 1250 ლარი

დაინტერესებულმა პირებმა გამოაგზავნეთ რეზიუმე ელფოსტაზე: hr@eiec.gov.ge
13.04.2021

ხარისხის მართვის მენეჯერი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

** უმაღლესი განათლება, მაგისტრის აკადემიური ხარისხი;
** ხარისხის მართვის მიმართულებით სამუშაო გამოცდილება სახელმწიფო, კერძო, არასამთავრობო სექტორში და/ან დონორების მიერ დაფინანსებულ პროექტებში არანაკლებ 3 წელი;
** საგანმანათლებლო სექტორში სამუშაო გამოცდილება და/ან განათლების ხარისხის ადმინისტრირების აკადემიური ხარისხის ჩაითვლება პრიორიტეტად
** უცხო ენის ცოდნა - ინგლისური - C1.

ხარისხის მართვის მენეჯერმა უნდა იცოდეს:

** "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2018 წლის 6 სექტემბრის N2-742 ბრძანება;
** შრომისა და უსაფრთხოების ნორმები; საწარმოო სანიტარიისა და ჰიგიენის ნორმები და წესები; ტექნიკური და სახანძრო უსაფრთხოების ნორმები;
** ხარისხის სისტემის მართვისა და უზრუნველყოფის მექანიზმები, სტანდარტები;
** პროფესიულ განათლებასთან დაკავშირებული საქართველოს კანონმდებლობა და ნორმატიული დოკუმენტები.

შემდეგი საოფისე პროგრამების ცოდნა:

** Microsoft Word - ძალიან კარგი;
** Microsoft Excel - ძალიან კარგი;
** Microsoft PowerPoint - ძალიან კარგი;
** Microsoft Outlook - ძალიან კარგი;
** Google Apps for Business - ძალიან კარგი.

ხარისხის მართვის მენეჯერის სამსახურებრივი მოვალეობები

ხარისხის მართვის მენეჯერი ასრულებს შემდეგ მოვალეობებს:

** ხელმძღვანელობს ხარისხის მართვის მენეჯმენტს, კოორდინაციას და ზედამხედველობას უწევს ცენტრის ყველა სტრუქტურული ერთეულის საქმიანობას და აძლევს მათ შესაბამის მითითებებს საქმიანობისა და ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით;
** პასუხისმგებელია პერსონალის კვალიფიკაციაზე და ხელმძღვანელობს საატესტაციო ღონისძიებების ორგანიზებას;
** ახორციელებს სასწავლო პროცესის და პერსონალის საქმიანობის სისტემატურ შეფასებას ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით;
** ხელმძღვანელობს პერსონალის საატესტაციო ტესტირების თემატიკის შემუშავებას და წარუდგენს დირექტორს დასამტკიცებლად;
** უზრუნველყოფს პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლებისათვის გადასამზადებელი და სატრენინგო ღონისძიებების ჩატარებას;
** ხელმძღვანელობს ცენტრის მოკლე და გრძელვადიანი სამუშაო გეგმების შემუშავებასა და შესრულებას;
** ხელმძღვანელობს შიდა ნორმატიული დოკუმენტების შემუშავებას;
** ხელმძღვანელობს საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავებას;
** შეიმუშავებს რეკომენდაციებს საქმიანობისა და სასწავლო პროცესის სრულყოფის მიზნით;
** ხელმძღვანელობს ცენტრის საქმიანობის შეფასებისა და თვითშეფასების პროცესებს და ანგარიშს წარუდგენს ხელმძღვანელობას;
** უზრუნველყოფს სწავლებისა და შეფასების თანამედროვე მეთოდების დანერგვას;
** შეიმუშავებს ხარისხის მართვის პოლიტიკას, ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმებსა და პროცედურებს, ასევე მათი სწავლების, კვლევისა და შეფასების წესებს;
** პერსონალისა და სტუდენტების გამოკითხვის შედეგების ანალიზის საფუძველზე ამზადებს დასკვნას და წარადგენს რეკომენდაციებს საქმიანობის შემდგომი სრულყოფის მიზნით;
** განათლების პროექტების სამსახურთან კოორდინირებულად ორგანიზებას უწევს სწავლებისა და შეფასების თანამადროვე მეთოდების (კრედიტები, მოდულები და ა.შ.) დანერგვას;
** მულტიდისციპლინარულ გუნდთან ერთად მონაწილეობს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტუდენტების სასწავლო პროცესში ადაპტირების მიზნით განსახორციელებელ ღონისძიებებში;
** თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ამზადებს კორესპონდენციას, ხელს აწერს და ახდენს დოკუმენტების ვიზირებას;
** შეიმუშავებს ახალი საგანმანათლებლო პროგრამების კონცეფციებს;
** განათლების პროექტების სამსახურთან, პროფესიული განათლების მასწავლებლებთან და დარგების ექსპერტებთან თანამშრომლობით შეიმუშავებს წინადადებებს საგანმანათლებლო პროგრამების შემდგომი განვითარების მიზნით;
** უზრუნველყოფს ცენტრის ავტორიზაციის/აკრედიტაციის, ან/და სერტიფიცირების პროცესისათვის მომზადებას;
** უზრუნველყოფს დაწესებულების პერსონალისათვის აქტუალურ საკითხებზე კონფერენციების, ტრენინგების, სემინარების, საკონსულტაციო და საინფორმაციო შეხვედრების ორგანიზება-ჩატარებას;
** ხელმძღვანელობს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების მონიტორინგის, კრიტერიუმებისა და ინდიკატორების შემუშავების პროცესს;
** ახორციელებს საგანმანათლებლო პროგრამების მონიტორინგს შემუშავებული კრიტერიუმებისა და ინდიკატორების საფუძველზე;
** ახორციელებს სასწავლო პროცესის და პერსონალის საქმიანობის სისტემატურ შეფასებას ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით;
** საქართველოს კანონმდებლობით და ცენტრის დებულებით დადგენილ ფარგლებში, დაკისრებული ფუნქციებისა და ამოცანების შესრულების მიზნით, დირექტორის დავალებით ახორციელებს სხვა უფლებამოსილებებს თავისი კომპეტენციის ფარგლებში.

ანაზღაურება: 2500 ლარი

დაინტერესებულმა პირებმა გამოაგზავნეთ რეზიუმე ელფოსტაზე: hr@eiec.gov.ge

13.04.2021
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ორგანიზებით, ქვემო ქართლის მხარის გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის ინსპექტორებისთვის ტრენინგი ჩატარდა.

სწავლება, რომელიც ქ.რუსთავის ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესების სამოქმედო გეგმის (2020-2022) ფარგლებში ჩატარდა, მოიცავდა როგორც ატმოსფერული ჰაერის დაცვის ახალი რეგულაციების, რუსთავში ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის, პრობლემური დამბინძურებლების იდენტიფიცირების, ინსპექტირების პროცედურების და კანონაღსრულების, ასევე, ნარჩენების მართვის კოდექსით გათვალისწინებული მოთხოვნების საკითხებს.

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის დირექტორმა, თამარ ალადაშვილმა სახელმწიფო ზედამხედველობისა და კონტროლის სისტემის გაუმჯობესებისთვის გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომელთა შესაძლებლობების გაძლიერების აუცილებლობაზე და ცენტრის მიერ ამ მიმართულებით დაგეგმილ აქტივობებზე ისაუბრა.

გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის ინსპექტორებისთვის ტრენინგი გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაბამისი უწყების წარმომადგენლებმა ჩაატარეს.
02.04.2021
27 მარტს, ადგილობრივი დროით 20:30 საათიდან, საქართველოში, ისევე, როგორც მთელ მსოფლიოში „დედამიწის საათი” აღინიშნა. „დედამიწის საათი” ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გარემოსდაცვითი აქციაა. მილიონობით ადამიანი ერთი საათით ელექტროენერგიის გამოყენებაზე უარს აცხადებს და ამით პლანეტის მწვანე და უსაფრთხო მომავლის მხარდაჭერას გამოხატავს. „დედამიწის საათი” ერთიანობის და იმედის სიმბოლოა. 2021 წლის ღონისძიების მთავარი მოწოდებაა, რაც შეიძლება მრავალფეროვანი და შემოქმედებითი ხერხებით მოხდეს საუბარი ბუნების დაცვის აუცილებლობაზე.

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ინიციატივით, ბუნების დაცვის მნიშვნელობაზე სასაუბროდ ონლაინ შეხვედრა „დედამიწის საათი” გაიმართა.

ღონისძიების ფარგლებში, მსმენელს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსა და კლიმატის ცვლილების დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა, ნინო თხილავამ, ბუნების დაცვის ფონდის (WWF) და კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის (CENN) წარმომადგენლებმა მიმართეს. სპიკერებმა საზოგადოების გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლების მნიშვნელობაზე და კლიმატის ცვლილების შესახებ ისაუბრეს.
შეხვედრას სკოლის მოსწავლეები და ეკომეგობრული კომპანიების წარმომადგენლები შეუერთდნენ. ერთი საათის განმავლობაში სინათლე ჩაქრა - საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცის შენობაში, პრეზიდენტის რეზიდენციაში, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და სხვა სამინისტროების შენობებში, პარლამენტის შენობაში, რიყის პარკის ტერიტორიაზე, მშვიდობის ხიდზე, ნარიყალას ციხე-სიმაგრეზე, თავისუფლების მოედანზე მდებარე წმიდა გიორგის მონუმენტზე, დავით აღმაშენებლის გამზირზე მდებარე შენობებზე, ძველი თბილისის შენობებზე, თბილისის სატელევიზიო ანძაზე, თბილისის მერიაში, მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში. აქციის ფარგლებში, თბილისის სატელევიზიო ანძა მთელი ღამის განმავლობაში მწვანედ განათდა.

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრმა ღონისძიება ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის (WWF) და კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის (CENN) მხარდაჭერით აღნიშნა.

„დედამიწის საათი” პირველად 2007 წელს, ავსტრალიაში ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდმა (WWF) ჩაატარა. სიდნეიში სინათლის ჩაქრობის სიმბოლური და ერთჯერადი ღონისძიების სახით წამოწყებულმა „დედამიწის საათმა“ ისეთი მასშტაბები შეიძინა, რომ მას კერძო პირები, ბიზნეს-საწარმოები და ორგანიზაციები შეუერთდნენ.
28.03.2021
გაცნობებთ, რომ 2021 წლის  2 აპრილს, 12:00 საათზე დაგეგმილია „ტყითსარგებლობის წესის შესახებ“ დებულების საჯარო განხილვა, ონლაინ პლატფორმა Zoom-ის გამოყენებით.
 
საჯარო განხილვაზე დასასწრებად შეგიძლიათ, გამოიყენოთ ბმული - https://us02web.zoom.us/j/84277813578?pwd=ajY2S2w0UEdJeEg5Q3dDUjFFRTAvdz09 ან : ID: 842 7781 3578    და   Passcode: 972640

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამიმინისტროსა და სხვა უწყებების მიერ „ტყითსარგებლობის წესის შესახებ“ მომზადებული დოკუმენტი  საზოგადოების მხრიდან კომენტარებისა და მოსაზებების დასაფიქსირებლად პირველად საჯაროდ გამოქვეყნდა მ/წ 5 იანვარს. საჯარო შეხვედრაზე განსახილველი ვერსია აიტვირთა მ/წ 18 მარტს (18.03.2021).
ბმული შეგიძლიათ იხილოთ - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31621
 
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ გავრცელებული განცხადება საჯარო განხილვის შესახებ შეგიძლიათ, იხილოთ სამინისტროს ვებ-გვერდზე - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31621  და მის Facebook გვერდზე. 
 
26.03.2021
თუ ხარ გარემოსდაცვითი საკითხებით დაინტერესებული მოსწავლე, ხშირად მონაწილეობ გარემოსდაცვით პროექტებსა და აქტივობებში ან გაქვს სურვილი, მაგრამ აქამდე ვერ მოახერხე შენთვის საინტერესო პროექტებში ჩართვა, მაშინ ეს შესაძლებლობა აუცილებლად უნდა გამოიყენო. 
 
ჩვენ ვეძებთ ახალგაზრდა, მოტივირებულ და გარემოსდაცვითი თემებით დაინტერესებულ ახალგაზრდებს, რომლებიც მონაწილეობას მიიღებენ ეკოლიდერთა სკოლაში და გაიღრმავებენ ცოდნას გარემოს დაცვისთვის მნიშვნელოვან მიმართულებებში. 
 
ეკოლიდერთა სკოლაში მონაწილეობის მისაღებად საჭიროა: 

1.იყო მე-9-მე-12 კლასის მოსწავლე;

2.გაინტერესებდეს გარემოს დაცვა;
3.შეგეძლოს კვირაში 4 საათის დათმობა ჩვენი შეხვედრებისთვის;
4.გქონდეს წვდომა ინტერნეტთან.
 
გთხოვთ გაითვალისწინოთ, შეხვედრები გაიმართება ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს 16 საათზე. 
 
“ეკოლიდერთა სკოლა 2021” Covid 19-ით გამოწვეული პანდეემის გამო დისტანციურად ZOOM-ის პლატფორმით განხორციელდება. ფორმატის მიუხედავად, გპირდებით საინტერესო და ინტერაქტიულ ვებინარებს. 
 
სკოლის ფარგლებში მონაწილეები გაეცნობით როგორც გარემოსდაცვით საკითხებს, ასევე განივითარებთ კრიტიკული აზროვნების, საკუთარი მოსაზრების დაცვისა და გუნდური მუშაობის უნარს და რაც მთავარია, შეიძენთ მეგობრებს მთელი ქვეყნის მასშტაბით. 
 
პროგრამის ფარგლებში თქვენ დაფარავთ შემდეგ თემებს: 
  •  
  • *სად, როდის და რატომ ჩამოყალიბდა გარემოსდაცვითი მოძრობა/გარემოს დაცვა და საქართველო
  • *ადამიანის ეკოლოგიური უფლებები
*ნარჩენების მართვის მნიშვნელობა და არსებული საუკეთესო პრაქტიკა
*პრეზენტაციისა და კომუნიკაციის უნარები
  • *ბიომრავალფეროვნების მნიშვნელობა და დაცვის მექანიზმები
*დაცული ტერიტორიების მნიშვნელობა
*კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კატასტროფების რისკის შემცირება 
*ბუნებრივი საფრთხეების რისკების შემცირება 
*გარემოსდაცვითი განათლებისა და საზოგადოებასთან  ურთიერთობის როლი  გარემოს დაცვაში
*პრეზენტაციების წარდგენა
  •  
სწავლებისას გამოყენებული იქნება მრავალფეროვანი მიდგომები, კერძოდ:
✅ვებინარი
✅რეალური მაგალითების განხილვა 
✅როლური თამაშები
✅დისკუსიები
✅საინტერესო სტუმრები 
✅საველე გასვლები 
✅ვიზიტები
 
სწავლის დასრულების შემდეგ გადმოგეცემათ სერტიფიკატები და გახდებით გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის მეგობრები.  
 
✅გთხოვთ გაითვალისწინეთ, ეკოლიდერის სტატუსი მიენიჭება მხოლოდ იმ მონაწილეს, რომელიც რეგულარულად დაესწრება ლექციებს. საპატიოდ ჩაითვლება მხოლოდ 3 გაცდენა.
 
✅პროგრამაზე რეგისტრაციისთვის, გთხოვთ გადახვიდეთ ბმულზე და შეავსოთ სააპლიკაციო ფორმა -  https://bit.ly/38PpnP8 
 
განაცხადების მიიღების ბოლო ვადაა 31 მარტი.
 
დამატებითი ინფორმაციისთვის გთხოვთ დაუკავშირდით: 
მარიამ არჩუაძეს (ტელ. 597 77 23 57, ელფოსტა: mariam.archuadze@eiec.gov.ge)  
ქეთევან შვანგირაძეს (ტელ: 558 56 77 76; ელფოსტა: ketevani.shvangiradze@eiec.gov.ge). 
 
17.03.2021
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აქვეყნებს დაგეგმილი საქმიანობების გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშებს.

დაგეგმილი საქმიანობების გზშ-ის ანგარიშებთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ, წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6 ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge.

გარდა ამისა, გაცნობებთ, რომ ქვეყანაში არსებული ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გათვალისწინებით, დაგეგმილი საქმიანობების გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშების საჯარო განხილვები ტარდება დისტანციურად, კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით.

დაგეგმილი საქმიანობების გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშები:

შპს „არ ემ ჯი აურამაინის“ სასარგებლო წიაღისეულის (ოქრო-პოლიმეტალური მადნების) გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტი

შენიშვნები და მოსაზრებები მიიღება წერილობით 2021 წლის 7 აპრილამდე.

ანგარიში და დეტალური ინფორმაცია იხ. ბმულზე - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31475

დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის ონლაინ საჯარო განხილვა ჩატარდება 2021 წლის 15 მარტს 15:00 სთ-ზე.

საჯარო განხილვაზე დასწრების ბმულია -
https://mepameet.webex.com/mepameet/j.php...;
შეხვედრის ნომერი – 987654321
შეხვედრის პაროლი-181 629 5221

თელავის მუნიციპალიტეტში, სოფ. რუისპირში შპს „აბს“ მიერ სასარგებლო წიაღისეულის (ღორღი) გადამუშავების პროექტი

შენიშვნები და მოსაზრებები მიიღება წერილობით 2021 წლის 24 მარტამდე.

ანგარიში და დეტალური ინფორმაცია იხ. ბმულზე - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31461

დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის ონლაინ საჯარო განხილვა ჩატარდება 2021 წლის 5 მარტს 15:00 სთ-ზე.

საჯარო განხილვაზე დასწრების ბმულია - https://mepameet.webex.com/mepameet/j.php...;
შეხვედრის ნომერი – 181 059 7687
შეხვედრის პაროლი-1234567

თერჯოლის მუნიციპალიტეტში შპს „დაგის“ ცემენტისა და ფილერის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

შენიშვნები და მოსაზრებები მიიღება წერილობით 2021 წლის 23 მარტამდე.

ანგარიში და დეტალური ინფორმაცია იხ. ბმულზე - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31443

დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის ონლაინ საჯარო განხილვა ჩატარდება 2021 წლის 4 მარტს 15:00 სთ-ზე.

საჯარო განხილვაზე დასწრების ბმულია - https://mepameet.webex.com/mepameet/j.php...;
შეხვედრის ნომერი – 181 751 9173
შეხვედრის პაროლი-123456

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის, შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ბორჯომი- ბაკურიანი-ახალქალაქის საავტომობილო გზის კმ 31-ზე მდინარე წყაროზე არსებული სახიდე გადასასვლელის ნაცვლად ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობისა და ექსპლუტაციის პროექტი

შენიშვნები და მოსაზრებები მიიღება წერილობით 2021 წლის 2 აპრილამდე.

ანგარიში და დეტალური ინფორმაცია იხ. ბმულზე - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31478

დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის ონლაინ საჯარო განხილვა ჩატარდება 2021 წლის 16 მარტს 12:00 სთ-ზე.

საჯარო განხილვაზე დასწრების ბმულია - https://mepameet.webex.com/mepameet/j.php...;
შეხვედრის ნომერი – 181 474 2571
შეხვედრის პაროლი-123456

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხი-აზერბაიჯანის საზღვარი (ს5) საავტომობილო გზის თბილისი-ბაკურციხის მონაკვეთის პირველი ლოტის (თბილისი-საგარეჯოს აღმოსავლეთი ნაწილი) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

შენიშვნები და მოსაზრებები მიიღება წერილობით 2021 წლის 12 აპრილამდე.

ანგარიში და დეტალური ინფორმაცია იხ. ბმულზე - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31491

დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის ონლაინ საჯარო განხილვა ჩატარდება 2021 წლის 25 მარტს 15:00 სთ-ზე.

საჯარო განხილვაზე დასწრების ბმულია - https://mepameet.webex.com/mepameet/j.php...;
შეხვედრის ნომერი – 181 841 3252
შეხვედრის პაროლი-12345

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში, შპს „ლაგოდეხავტოგზის“ ასფალტ-ბეტონის ქარხნის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების (30 ტ/სთ წარმადობის ქარხნის ნაცლად 120 ტ/სთ წარმადობის ქარხნის მოწყობა და ექსპლუატაცია) პროექტი

შენიშვნები და მოსაზრებები მიიღება წერილობით 2021 წლის 12 აპრილამდე.

ანგარიში და დეტალური ინფორმაცია იხ. ბმულზე - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31490

დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის ონლაინ საჯარო განხილვა ჩატარდება 2021 წლის 24 მარტს 15:00 სთ-ზე.

საჯარო განხილვაზე დასწრების ბმულია - https://mepameet.webex.com/mepameet/j.php...;
შეხვედრის ნომერი – 181 403 7785
შეხვედრის პაროლი-1234
23.02.2021
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აქვეყნებს დაგეგმილი საქმიანობების სკრინინგის განცხადებებს.

დაგეგმილი საქმიანობების განცხადებებთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ, წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6 ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადებები: 

ქ. ბათუმში, შპს“ირინას“ ავტოგასამართი სადგურის (ნავთობპროდუქტების საცავის) მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

შენიშვნები და მოსაზრებები მიიღება წერილობით 2021 წლის 19 თებერვლამდე.

განცხადება და დეტალური ინფორმაცია იხ. ბმულზე - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31479 

ქ. ქუთაისში, შპს „ბაჯოს“ ტყავის გადამამუშავებელი საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

შენიშვნები და მოსაზრებები მიიღება წერილობით 2021 წლის 26 თებერვლამდე

განცხადება და დეტალური ინფორმაცია იხ. ბმულზე - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31503

წალკის მუნიციპალიტეტში, სოფ. საყდრიონის მიმდებარე ტერიტორიაზე სასარგებლო წიაღისეულის (ვულკანური წიდა) მოპოვების პროექტი

შენიშვნები და მოსაზრებები მიიღება წერილობით 2021 წლის 2 მარტამდე.

განცხადება და დეტალური ინფორმაცია იხ. ბმულზე - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31511
 

სიღნაღის მუნიციპალიტეტში, ქ. წნორის მიმდებარე ტერიტორიაზე სასარგებლო წიაღისეულის - თერმული წყლის (315 360 მ3/წელიწადში) მოპოვების პროექტი

შენიშვნები და მოსაზრებები მიიღება წერილობით 2021 წლის 2 მარტამდე.

განცხადება და დეტალური ინფორმაცია იხ. ბმულზე - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31513
 
15.02.2021
„აკვაკულტურის შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, საზღვაო სივრცის ფარგლებში აკვაკულტურის საქმიანობის განსახორციელებლად საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო წარმოგიდგენთ საზღვაო სივრცის ფარგლებში აკვაკულტურისათვის გამოყოფილი ზონებისა და მართვის გეგმის პროექტს.

გთხოვთ, ზონებთან და მართვის გეგმასთან დაკავშირებით, თქვენი შენიშვნები და წინადადებები, წარმოადგინოთ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოში მიმდინარე წლის 2021 წლის 16 თებერვლამდე (მისამართი: დ. აღმაშენებლის გამზ. N150) ან გამოგზავნოთ შემდეგ ელ-ფოსტაზე: info@nea.gov.ge 

ზონების პროექტებისა და მართვის გეგმის საჯარო განხილვა გაიმართება გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოში მიმდინარე წლის 16 თებერვალს (მისამართი: დ. აღმაშენებლის გამზ. N150) 11:00საათზე.
10.02.2021
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აქვეყნებს დაგეგმილი საქმიანობების სკოპინგის ანგარიშებს.

დაგეგმილი საქმიანობების სკოპინგის ანგარიშებთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6 ან გაუგზავნოთ ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge.

ქვეყანაში არსებული ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გათვალისწინებით, სკოპინგის ანგარიშების საჯარო განხილვები ტარდება დისტანციურად, კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით.

სკოპინგის განცხადებები: 

ქ. თბილისში, შპს "ავზი-94"-ს 4826 მ3 მოცულობის ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

შენიშვნები და მოსაზრებები მიიღება წერილობით 2021 წლის 5 თებერვლამდე.

განცხადება და დეტალური ინფორმაცია იხ. ბმულზე - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31416

დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის ონლაინ საჯარო განხილვა ჩატარდება 2021 წლის 4 თებერვალს, 12:00სთ-ზე.

საჯარო განხილვაზე დასწრების ბმულია - https://mepameet.webex.com/mepameet/j.php...;
შეხვედრის პაროლი-20384
შეხვედრის ნომერი – 175 358 1863

მცხეთის მუნიციპალიტეტში, სოფელი ძეგვში შპს "ცეკურის" ასფალტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

შენიშვნები და მოსაზრებები მიიღება წერილობით 2021 წლის 11 თებერვლამდე.

განცხადება და დეტალური ინფორმაცია იხ. ბმულზე - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31421

დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის ონლაინ საჯარო განხილვა ჩატარდება 2021 წლის 9 თებერვალს, 12:00სთ-ზე.

საჯარო განხილვაზე დასწრების ბმულია - https://mepameet.webex.com/mepameet/j.php...;
შეხვედრის პაროლი-123456
შეხვედრის ნომერი – 175 780 9170 

მდ. თერგის ხეობაში, 23.556 მგვტ დადგმული სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის (კამარა ჰესის) მშენებლობა-ექსპლუატაციის პროექტი

შენიშვნები და მოსაზრებები მიიღება წერილობით 2021 წლის 25 თებერვლამდე.

განცხადება და დეტალური ინფორმაცია იხ. ბმულზე - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31458

დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის ონლაინ საჯარო განხილვა ჩატარდება 2021 წლის 19 თებერვალვს, 14:00სთ-ზე.

საჯარო განხილვაზე დასწრების ბმულია - https://mepameet.webex.com/mepameet/j.php...;
შეხვედრის პაროლი-123456789
შეხვედრის ნომერი – 181 236 6599

ქ. ზუგდიდში შპს "კოლხეთი ცემენტის" ცემენტის წარმოების პროექტი

შენიშვნები და მოსაზრებები მიიღება წერილობით 2021 წლის 1 მარტამდე.

განცხადება და დეტალური ინფორმაცია იხ. ბმულზე - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31474

დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის ონლაინ საჯარო განხილვა ჩატარდება 2021 წლის 22 თებერვალს, 12:00სთ-ზე.

საჯარო განხილვაზე დასწრების ბმულია - https://mepameet.webex.com/mepameet/j.php...;
შეხვედრის პაროლი-123456789
შეხვედრის ნომერი – 181 799 5210 

სს „სუფსა ენერჯის“ მდ. ბარამიძისწყალზე 7.8 მგვტ დადგმული სიმძლავრის „ბარამიძე ჰესი“-ს მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი

შენიშვნები და მოსაზრებები მიიღება წერილობით 2021 წლის 10 მარტამდე.

განცხადება და დეტალური ინფორმაცია იხ. ბმულზე - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31496

დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის ონლაინ საჯარო განხილვა ჩატარდება 2021 წლის 2 მარტს 14:00სთ-ზე.

საჯარო განხილვაზე დასწრების ბმულია - https://mepameet.webex.com/mepameet/j.php...;
შეხვედრის პაროლი-987654321
შეხვედრის ნომერი – 181 677 6986

ქ. ფოთში, თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის ტერიტორიაზე შპს „სოფმარ 2020“-ის ნაყარი ტვირთების დროებითი შენახვის, დახარისხების და გადატვირთვის პუნქტის მოწყობა და ექსპლუატაცია.

შენიშვნები და მოსაზრებები მიიღება წერილობით 2021 წლის 2 მარტამდე.

განცხადება და დეტალური ინფორმაცია იხ. ბმულზე - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31493
დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის ონლაინ საჯარო განხილვა ჩატარდება 2021 წლის 1 მარტს, 14:00სთ-ზე.

საჯარო განხილვაზე დასწრების ბმულია - https://mepameet.webex.com/mepameet/j.php...;
შეხვედრის პაროლი-12345678
შეხვედრის ნომერი – 181 790 452
 
25.01.2021
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Displaying results 1-12 (of 728)

Latest news